Tạo phân trang cho bài viết

27.5.19 | 0 nhận xét | lượt xem
Nội Dung Chính [Ẩn] [Hiển thị]
  Ở bài viết này mình sẽ hướng dẫn làm cách nào để tạo phân trang cho bài viết dài sử dụng jQuery. Thủ thuật này phù hợp với những blog/website có nội dung dài, tiện ích giúp chúng ta chia nội dung dài của bài viết thành nhiều trang nhìn sẽ chuyên nghiệp hơn
  Demo

  Hướng dẫn

  Tạo và upload file JS có nội dung sau lên host, hoặc có thể chèn trực tiếp vào nội dung bài viết nếu không có host
  /**
  * jQuery jPages v0.7
  * Client side pagination with jQuery
  * http://luis-almeida.github.com/jPages
  *
  * Licensed under the MIT license.
  * Copyright 2012 Luís Almeida
  * https://github.com/luis-almeida
  */
  ;(function($,window,document,undefined){var name="jPages",instance=null,defaults={containerID:"",first:false,previous:"previous",next:"next",last:false,links:"numeric",startPage:1,perPage:10,midRange:5,startRange:1,endRange:1,keyBrowse:false,scrollBrowse:false,pause:0,clickStop:false,delay:50,direction:"forward",animation:"",fallback:400,minHeight:true,callback:undefined};function Plugin(element,options){this.options=$.extend({},defaults,options);this._container=$("#"+this.options.containerID);if(!this._container.length)return;this.jQwindow=$(window);this.jQdocument=$(document);this._holder=$(element);this._nav={};this._first=$(this.options.first);this._previous=$(this.options.previous);this._next=$(this.options.next);this._last=$(this.options.last);this._items=this._container.children(":visible");this._itemsShowing=$([]);this._itemsHiding=$([]);this._numPages=Math.ceil(this._items.length/this.options.perPage);this._currentPageNum=this.options.startPage;this._clicked=false;this._cssAnimSupport=this.getCSSAnimationSupport();this.init();}Plugin.prototype={constructor:Plugin,getCSSAnimationSupport:function(){var animation=false,animationstring='animation',keyframeprefix='',domPrefixes='Webkit Moz O ms Khtml'.split(' '),pfx='',elm=this._container.get(0);if(elm.style.animationName)animation=true;if(animation===false){for(var i=0;i<domPrefixes.length;i++){if(elm.style[domPrefixes[i]+'AnimationName']!==undefined){pfx=domPrefixes[i];animationstring=pfx+'Animation';keyframeprefix='-'+pfx.toLowerCase()+'-';animation=true;break;}}}return animation;},init:function(){this.setStyles();this.setNav();this.paginate(this._currentPageNum);this.setMinHeight();},setStyles:function(){var requiredStyles="<style>"+".jp-invisible { visibility: hidden !important; } "+".jp-hidden { display: none !important; }"+"</style>";$(requiredStyles).appendTo("head");if(this._cssAnimSupport&&this.options.animation.length)this._items.addClass("animated jp-hidden");else this._items.hide();},setNav:function(){var navhtml=this.writeNav();this._holder.each(this.bind(function(index,element){var holder=$(element);holder.html(navhtml);this.cacheNavElements(holder,index);this.bindNavHandlers(index);this.disableNavSelection(element);},this));if(this.options.keyBrowse)this.bindNavKeyBrowse();if(this.options.scrollBrowse)this.bindNavScrollBrowse();},writeNav:function(){var i=1,navhtml;navhtml=this.writeBtn("first")+this.writeBtn("previous");for(;i<=this._numPages;i++){if(i===1&&this.options.startRange===0)navhtml+="<span>...</span>";if(i>this.options.startRange&&i<=this._numPages-this.options.endRange)navhtml+="<a href='#' class='jp-hidden'>";else
  navhtml+="<a>";switch(this.options.links){case"numeric":navhtml+=i;break;case"blank":break;case"title":var title=this._items.eq(i-1).attr("data-title");navhtml+=title!==undefined?title:"";break;}navhtml+="</a>";if(i===this.options.startRange||i===this._numPages-this.options.endRange)navhtml+="<span>...</span>";}navhtml+=this.writeBtn("next")+this.writeBtn("last")+"</div>";return navhtml;},writeBtn:function(which){return this.options[which]!==false&&!$(this["_"+which]).length?"<a class='jp-"+which+"'>"+this.options[which]+"</a>":"";},cacheNavElements:function(holder,index){this._nav[index]={};this._nav[index].holder=holder;this._nav[index].first=this._first.length?this._first:this._nav[index].holder.find("a.jp-first");this._nav[index].previous=this._previous.length?this._previous:this._nav[index].holder.find("a.jp-previous");this._nav[index].next=this._next.length?this._next:this._nav[index].holder.find("a.jp-next");this._nav[index].last=this._last.length?this._last:this._nav[index].holder.find("a.jp-last");this._nav[index].fstBreak=this._nav[index].holder.find("span:first");this._nav[index].lstBreak=this._nav[index].holder.find("span:last");this._nav[index].pages=this._nav[index].holder.find("a").not(".jp-first, .jp-previous, .jp-next, .jp-last");this._nav[index].permPages=this._nav[index].pages.slice(0,this.options.startRange).add(this._nav[index].pages.slice(this._numPages-this.options.endRange,this._numPages));this._nav[index].pagesShowing=$([]);this._nav[index].currentPage=$([]);},bindNavHandlers:function(index){var nav=this._nav[index];nav.holder.bind("click.jPages",this.bind(function(evt){var newPage=this.getNewPage(nav,$(evt.target));if(this.validNewPage(newPage)){this._clicked=true;this.paginate(newPage);}evt.preventDefault();},this));if(this._first.length){this._first.bind("click.jPages",this.bind(function(){if(this.validNewPage(1)){this._clicked=true;this.paginate(1);}},this));}if(this._previous.length){this._previous.bind("click.jPages",this.bind(function(){var newPage=this._currentPageNum-1;if(this.validNewPage(newPage)){this._clicked=true;this.paginate(newPage);}},this));}if(this._next.length){this._next.bind("click.jPages",this.bind(function(){var newPage=this._currentPageNum+1;if(this.validNewPage(newPage)){this._clicked=true;this.paginate(newPage);}},this));}if(this._last.length){this._last.bind("click.jPages",this.bind(function(){if(this.validNewPage(this._numPages)){this._clicked=true;this.paginate(this._numPages);}},this));}},disableNavSelection:function(element){if(typeof element.onselectstart!="undefined")element.onselectstart=function(){return false;};else if(typeof element.style.MozUserSelect!="undefined")element.style.MozUserSelect="none";else
  element.onmousedown=function(){return false;};},bindNavKeyBrowse:function(){this.jQdocument.bind("keydown.jPages",this.bind(function(evt){var target=evt.target.nodeName.toLowerCase();if(this.elemScrolledIntoView()&&target!=="input"&&target!="textarea"){var newPage=this._currentPageNum;if(evt.which==37)newPage=this._currentPageNum-1;if(evt.which==39)newPage=this._currentPageNum+1;if(this.validNewPage(newPage)){this._clicked=true;this.paginate(newPage);}}},this));},elemScrolledIntoView:function(){var docViewTop,docViewBottom,elemTop,elemBottom;docViewTop=this.jQwindow.scrollTop();docViewBottom=docViewTop+this.jQwindow.height();elemTop=this._container.offset().top;elemBottom=elemTop+this._container.height();return((elemBottom>=docViewTop)&&(elemTop<=docViewBottom));},bindNavScrollBrowse:function(){this._container.bind("mousewheel.jPages DOMMouseScroll.jPages",this.bind(function(evt){var newPage=(evt.originalEvent.wheelDelta||-evt.originalEvent.detail)>0?(this._currentPageNum-1):(this._currentPageNum+1);if(this.validNewPage(newPage)){this._clicked=true;this.paginate(newPage);}evt.preventDefault();return false;},this));},getNewPage:function(nav,target){if(target.is(nav.currentPage))return this._currentPageNum;if(target.is(nav.pages))return nav.pages.index(target)+1;if(target.is(nav.first))return 1;if(target.is(nav.last))return this._numPages;if(target.is(nav.previous))return nav.pages.index(nav.currentPage);if(target.is(nav.next))return nav.pages.index(nav.currentPage)+2;},validNewPage:function(newPage){return newPage!==this._currentPageNum&&newPage>0&&newPage<=this._numPages;},paginate:function(page){var itemRange,pageInterval;itemRange=this.updateItems(page);pageInterval=this.updatePages(page);this._currentPageNum=page;if($.isFunction(this.options.callback))this.callback(page,itemRange,pageInterval);this.updatePause();},updateItems:function(page){var range=this.getItemRange(page);this._itemsHiding=this._itemsShowing;this._itemsShowing=this._items.slice(range.start,range.end);if(this._cssAnimSupport&&this.options.animation.length)this.cssAnimations(page);else this.jQAnimations(page);return range;},getItemRange:function(page){var range={};range.start=(page-1)*this.options.perPage;range.end=range.start+this.options.perPage;if(range.end>this._items.length)range.end=this._items.length;return range;},cssAnimations:function(page){clearInterval(this._delay);this._itemsHiding.removeClass(this.options.animation+" jp-invisible").addClass("jp-hidden");this._itemsShowing.removeClass("jp-hidden").addClass("jp-invisible");this._itemsOriented=this.getDirectedItems(page);this._index=0;this._delay=setInterval(this.bind(function(){if(this._index===this._itemsOriented.length)clearInterval(this._delay);else{this._itemsOriented.eq(this._index).removeClass("jp-invisible").addClass(this.options.animation);}this._index=this._index+1;},this),this.options.delay);},jQAnimations:function(page){clearInterval(this._delay);this._itemsHiding.addClass("jp-hidden");this._itemsShowing.fadeTo(0,0).removeClass("jp-hidden");this._itemsOriented=this.getDirectedItems(page);this._index=0;this._delay=setInterval(this.bind(function(){if(this._index===this._itemsOriented.length)clearInterval(this._delay);else{this._itemsOriented.eq(this._index).fadeTo(this.options.fallback,1);}this._index=this._index+1;},this),this.options.delay);},getDirectedItems:function(page){var itemsToShow;switch(this.options.direction){case"backwards":itemsToShow=$(this._itemsShowing.get().reverse());break;case"random":itemsToShow=$(this._itemsShowing.get().sort(function(){return(Math.round(Math.random())-0.5);}));break;case"auto":itemsToShow=page>=this._currentPageNum?this._itemsShowing:$(this._itemsShowing.get().reverse());break;default:itemsToShow=this._itemsShowing;}return itemsToShow;},updatePages:function(page){var interval,index,nav;interval=this.getInterval(page);for(index in this._nav){if(this._nav.hasOwnProperty(index)){nav=this._nav[index];this.updateBtns(nav,page);this.updateCurrentPage(nav,page);this.updatePagesShowing(nav,interval);this.updateBreaks(nav,interval);}}return interval;},getInterval:function(page){var neHalf,upperLimit,start,end;neHalf=Math.ceil(this.options.midRange/2);upperLimit=this._numPages-this.options.midRange;start=page>neHalf?Math.max(Math.min(page-neHalf,upperLimit),0):0;end=page>neHalf?Math.min(page+neHalf-(this.options.midRange%2>0?1:0),this._numPages):Math.min(this.options.midRange,this._numPages);return{start:start,end:end};},updateBtns:function(nav,page){if(page===1){nav.first.addClass("jp-disabled");nav.previous.addClass("jp-disabled");}if(page===this._numPages){nav.next.addClass("jp-disabled");nav.last.addClass("jp-disabled");}if(this._currentPageNum===1&&page>1){nav.first.removeClass("jp-disabled");nav.previous.removeClass("jp-disabled");}if(this._currentPageNum===this._numPages&&page<this._numPages){nav.next.removeClass("jp-disabled");nav.last.removeClass("jp-disabled");}},updateCurrentPage:function(nav,page){nav.currentPage.removeClass("jp-current");nav.currentPage=nav.pages.eq(page-1).addClass("jp-current");},updatePagesShowing:function(nav,interval){var newRange=nav.pages.slice(interval.start,interval.end).not(nav.permPages);nav.pagesShowing.not(newRange).addClass("jp-hidden");newRange.not(nav.pagesShowing).removeClass("jp-hidden");nav.pagesShowing=newRange;},updateBreaks:function(nav,interval){if(interval.start>this.options.startRange||(this.options.startRange===0&&interval.start>0))nav.fstBreak.removeClass("jp-hidden");else nav.fstBreak.addClass("jp-hidden");if(interval.end<this._numPages-this.options.endRange)nav.lstBreak.removeClass("jp-hidden");else nav.lstBreak.addClass("jp-hidden");},callback:function(page,itemRange,pageInterval){var pages={current:page,interval:pageInterval,count:this._numPages},items={showing:this._itemsShowing,oncoming:this._items.slice(itemRange.start+this.options.perPage,itemRange.end+this.options.perPage),range:itemRange,count:this._items.length};pages.interval.start=pages.interval.start+1;items.range.start=items.range.start+1;this.options.callback(pages,items);},updatePause:function(){if(this.options.pause&&this._numPages>1){clearTimeout(this._pause);if(this.options.clickStop&&this._clicked)return;else{this._pause=setTimeout(this.bind(function(){this.paginate(this._currentPageNum!==this._numPages?this._currentPageNum+1:1);},this),this.options.pause);}}},setMinHeight:function(){if(this.options.minHeight&&!this._container.is("table, tbody")){setTimeout(this.bind(function(){this._container.css({"min-height":this._container.css("height")});},this),1000);}},bind:function(fn,me){return function(){return fn.apply(me,arguments);};},destroy:function(){this.jQdocument.unbind("keydown.jPages");this._container.unbind("mousewheel.jPages DOMMouseScroll.jPages");if(this.options.minHeight)this._container.css("min-height","");if(this._cssAnimSupport&&this.options.animation.length)this._items.removeClass("animated jp-hidden jp-invisible "+this.options.animation);else this._items.removeClass("jp-hidden").fadeTo(0,1);this._holder.unbind("click.jPages").empty();}};$.fn[name]=function(arg){var type=$.type(arg);if(type==="object"){if(this.length&&!$.data(this,name)){instance=new Plugin(this,arg);this.each(function(){$.data(this,name,instance);});}return this;}if(type==="string"&&arg==="destroy"){instance.destroy();this.each(function(){$.removeData(this,name);});return this;}if(type==='number'&&arg%1===0){if(instance.validNewPage(arg))instance.paginate(arg);return this;}return this;};})(jQuery,window,document);
  Sau đó chèn đoạn mã dưới vào thẳng bài viết hoặc template
  <script type="text/javascript" src="link file JS"></script>
  <script type="text/javascript">
  $(document).ready(function() {
   $("div.holder").jPages({
     containerID : "content",
     perPage: 1
    });
  });
  
  </script>
  
  Thêm giao diện bằng đoạn CSS sau
  .holder {
   margin: 5px 0;
  }
  .holder a {
   font-size: 12px;
   cursor: pointer;
   padding: 2px 5px;
   color: #333333;
  }
  .holder a:hover {
   background-color: #006666;
   color: #ffffff;
  }
  .holder a.jp-current, .post-body a.jp-current:hover {
   color: #ed4e2a;
   font-weight: bold;
  }
  .holder a.jp-disabled, .post-body a.jp-disabled:hover {
   color: #999999;
  }
  .holder a.jp-current, .post-body a.jp-current:hover, .holder a.jp-disabled, .post-body a.jp-disabled:hover {
   cursor: default;
   background: 0 0;
  }
  .holder span {
   margin: 0 5px;
  }
  table {
   background: #006666;
   margin-bottom: 10px;
   color: #eee;
   border: 5px solid #006666;
   max-width: 300px;
  }
  
  Và viết bài theo cú pháp sau
  <ul id="content">
   <li><span>Item 1</span></li>
   <li><span>Item 2</span></li>
   <li><span>Item 3</span></li>
   <li><span>Item 4</span></li>
   <li><span>Item 5</span></li>
   <li><span>Item 6</span></li>
   <li><span>Item 7</span></li>
   <li><span>Item 8</span></li>
   <li><span>Item 9</span></li>
  </ul>
  <div class="holder"></div>
  
  Có thể thay đổi <div class="holder"></div> lên trên hoặc xuống dưới hoặc cả trên cả dưới đều được
  Cảm ơn đã theo dõi. Chúc thành công!
  Bạn đang xem bài viết "Tạo phân trang cho bài viết" tại chuyên mục: Blogspot , Javascript

   Chèn hình ảnh: Chỉ cần dán link hình ảnh - Upload ảnh

   Chèn code: [pre]Code đã mã hóa [/pre]

   Chèn emoji: Nhấn tổ hợp phím “Windows + . (dấu chấm)”

   Chèn link: Click để chèn link