Hình nền hạt phân tử chuyển động tương tác với trỏ chuột bằng Javascript

23.6.19 | 0 nhận xét | lượt xem
Nội Dung Chính [Ẩn] [Hiển thị]
  Bài viết hướng dẫn thiết kế hình nền các hạt phân tử chuyển động có sự tương tác với con trỏ chuột rất vui mắt bằng Javascript

  Tạo hình nền tối với CSS

  <style>
   body { background-color:#222;}
  </style>

  Tạo các hạt phân tử bằng Javascript

  <script type="text/javascript" color="255,255,255" opacity='0.7' zIndex="-2" count="300" src="canvas-nest.js"></script>
  
  Nội dung đoạn JS canvas-nest.js
  ! function() {
   //封装方法,压缩之后减少文件大小
   function get_attribute(node, attr, default_value) {
   return node.getAttribute(attr) || default_value
   }
   //封装方法,压缩之后减少文件大小
   function get_by_tagname(name) {
   return document.getElementsByTagName(name)
   }
   //获取配置参数
   function get_config_option() {
   var scripts = get_by_tagname("script"),
    script_len = scripts.length,
    script = scripts[script_len - 1]; //当前加载的script
   return {
    l: script_len, //长度,用于生成id用
    z: get_attribute(script, "zIndex", -1), //z-index
    o: get_attribute(script, "opacity", .5), //opacity
    c: get_attribute(script, "color", "0,0,0"), //color
    n: get_attribute(script, "count", 99) //count
   }
   }
   //设置canvas的高宽
   function set_canvas_size() {
   canvas_width = the_canvas.width = window.innerWidth || document.documentElement.clientWidth || document.body.clientWidth, 
   canvas_height = the_canvas.height = window.innerHeight || document.documentElement.clientHeight || document.body.clientHeight
   }
  
   //绘制过程
   function draw_canvas() {
   context.clearRect(0, 0, canvas_width, canvas_height);
   //随机的线条和当前位置联合数组
   var all_array = [current_point].concat(random_lines);
   var e, i, d, x_dist, y_dist, dist; //临时节点
   //遍历处理每一个点
   random_lines.forEach(function(r) {
    r.x += r.xa, 
    r.y += r.ya, //移动
    r.xa *= r.x > canvas_width || r.x < 0 ? -1 : 1, 
    r.ya *= r.y > canvas_height || r.y < 0 ? -1 : 1, //碰到边界,反向反弹
    context.fillRect(r.x - 0.5, r.y - 0.5, 1, 1); //绘制一个宽高为1的点
    for (i = 0; i < all_array.length; i++) {
    e = all_array[i];
    //不是当前点
    if (r !== e && null !== e.x && null !== e.y) {
     x_dist = r.x - e.x, //x轴距离 l
     y_dist = r.y - e.y, //y轴距离 n
     dist = x_dist * x_dist + y_dist * y_dist; //总距离, m
     dist < e.max && (e === current_point && dist >= e.max / 2 && (r.x -= 0.03 * x_dist, r.y -= 0.03 * y_dist), //靠近的时候加速
     d = (e.max - dist) / e.max, 
     context.beginPath(), 
     context.lineWidth = d / 2, 
     context.strokeStyle = "rgba(" + config.c + "," + (d + 0.2) + ")", 
     context.moveTo(r.x, r.y), 
     context.lineTo(e.x, e.y), 
     context.stroke())
    }
    }
    all_array.splice(all_array.indexOf(r), 1)
  
   }), frame_func(draw_canvas)
   }
   //创建画布,并添加到body中
   var the_canvas = document.createElement("canvas"), //画布
   config = get_config_option(), //配置
   canvas_id = "c_n" + config.l, //canvas id
   context = the_canvas.getContext("2d"), canvas_width, canvas_height, 
   frame_func = window.requestAnimationFrame || window.webkitRequestAnimationFrame || window.mozRequestAnimationFrame || window.oRequestAnimationFrame || window.msRequestAnimationFrame || function(func) {
    window.setTimeout(func, 1000 / 45)
   }, random = Math.random, 
   current_point = {
    x: null, //当前鼠标x
    y: null, //当前鼠标y
    max: 20000
   };
   the_canvas.id = canvas_id;
   the_canvas.style.cssText = "position:fixed;top:0;left:0;z-index:" + config.z + ";opacity:" + config.o;
   get_by_tagname("body")[0].appendChild(the_canvas);
   //初始化画布大小
  
   set_canvas_size(), window.onresize = set_canvas_size;
   //当时鼠标位置存储,离开的时候,释放当前位置信息
   window.onmousemove = function(e) {
   e = e || window.event, current_point.x = e.clientX, current_point.y = e.clientY
   }, window.onmouseout = function() {
   current_point.x = null, current_point.y = null
   }
   //随机生成config.n条线位置信息
   for (var random_lines = [], i = 0; config.n > i; i++) {
   var x = random() * canvas_width, //随机位置
    y = random() * canvas_height,
    xa = 2 * random() - 1, //随机运动方向
    ya = 2 * random() - 1;
   random_lines.push({
    x: x,
    y: y,
    xa: xa,
    ya: ya,
    max: 6000 //沾附距离
   })
   }
   //0.1秒后绘制
   setTimeout(function() {
   draw_canvas()
   }, 100)
  }();
  
  Cảm ơn đã theo dõi và chúc bạn thành công! ./.
  Nguồn: cssscript.com
  Bạn đang xem bài viết "Hình nền hạt phân tử chuyển động tương tác với trỏ chuột bằng Javascript" tại chuyên mục: CSS , Javascript

   Chèn hình ảnh: Chỉ cần dán link hình ảnh - Upload ảnh

   Chèn code: [pre]Code đã mã hóa [/pre]

   Chèn emoji: Nhấn tổ hợp phím “Windows + . (dấu chấm)”

   Chèn link: Click để chèn link