Image Lightbox có responsive và hoạt động thân thiện trên smart phone

1.2.20 | 0 nhận xét | lượt xem
Nội Dung Chính [Ẩn] [Hiển thị]
  Phiên bản lightbox dành cho hình ảnh mà mình giới thiệu cho các bạn ở bài viết này có rất tính năng thú vị như tự động thay đổi kích thước lightbox cho phù hợp với kích thước của trình duyệt, hoạt động tốt trên smart phone (thay đổi ảnh bằng cách vuốt tay qua lại)

  Giới Thiệu

  1. Đáp ứng mọi kích thước màn hình và hoạt động trên các thiết bị có khả năng cảm ứng.
  2. Hoạt động tốt trên các hệ điều hành iOS, Android và Windows Phone cũng như trên các thiết bị máy tính để bàn của Safari, Chrome, Firefox, Opera và Internet Explorer.
  3. Tải trước hình ảnh tiếp theo. Trong khi người dùng đang xem hình ảnh hiện tại, các plugin âm thầm tải trước hình ảnh do đó sẽ không phải đợi ảnh load lâu
  4. Tương tác với bàn phím tốt, có thể sử dụng mũi tên trái, phải để chuyển đổi hình ảnh và Esc để thoát khỏi lightbox.

  Hướng Dẫn

  CSS
  #imagelightbox{position: fixed;z-index: 9999;-ms-touch-action: none;touch-action: none;}
  /* IMAGE LIGHTBOX SELECTOR */
  #imagelightbox{cursor:pointer;position:fixed;z-index:10000;-ms-touch-action:none;touch-action:none;-webkit-box-shadow:0 0 3.125em rgba( 0,0,0,.75 );/* 50 */box-shadow:0 0 3.125em rgba( 0,0,0,.75 );/* 50 */}
  /* ACTIVITY INDICATION */
  #imagelightbox-loading,#imagelightbox-loading div{border-radius:50%}
  #imagelightbox-loading{width:2.5em;/* 40 */height:2.5em;/* 40 */background-color:#444;background-color:rgba( 0,0,0,.5 );position:fixed;z-index:10003;top:50%;left:50%;padding:0.625em;/* 10 */margin:-1.25em 0 0 -1.25em;/* 20 */-webkit-box-shadow:0 0 2.5em rgba( 0,0,0,.75 );/* 40 */box-shadow:0 0 2.5em rgba( 0,0,0,.75 );/* 40 */}
  #imagelightbox-loading div{width:1.25em;/* 20 */height:1.25em;/* 20 */background-color:#fff;-webkit-animation:imagelightbox-loading .5s ease infinite;animation:imagelightbox-loading .5s ease infinite}
  @-webkit-keyframes imagelightbox-loading{from{opacity:.5;-webkit-transform:scale( .75 )}
  50%{opacity:1;-webkit-transform:scale( 1 )}
  to{opacity:.5;-webkit-transform:scale( .75 )}
  }
  @keyframes imagelightbox-loading{from{opacity:.5;transform:scale( .75 )}
  50%{opacity:1;transform:scale( 1 )}
  to{opacity:.5;transform:scale( .75 )}
  }
  /* OVERLAY */
  #imagelightbox-overlay{background-color:#fff;background-color:rgba( 255,255,255,.9 );position:fixed;z-index:9998;top:0;right:0;bottom:0;left:0}
  /* "CLOSE" BUTTON */
  #imagelightbox-close{width:2.5em;/* 40 */height:2.5em;/* 40 */text-align:left;background-color:#666;border-radius:50%;position:fixed;z-index:10002;top:2.5em;/* 40 */right:2.5em;/* 40 */-webkit-transition:color .3s ease;transition:color .3s ease}
  #imagelightbox-close:hover,#imagelightbox-close:focus{background-color:#111}
  #imagelightbox-close:before,#imagelightbox-close:after{width:2px;background-color:#fff;content:'';position:absolute;top:20%;bottom:20%;left:50%;margin-left:-1px}
  #imagelightbox-close:before{-webkit-transform:rotate( 45deg );-ms-transform:rotate( 45deg );transform:rotate( 45deg )}
  #imagelightbox-close:after{-webkit-transform:rotate( -45deg );-ms-transform:rotate( -45deg );transform:rotate( -45deg )}
  /* CAPTION */
  #imagelightbox-caption{text-align:center;color:#fff;background-color:#666;position:fixed;z-index:10001;left:0;right:0;bottom:0;padding:0.625em;/* 10 */}
  /* NAVIGATION */
  #imagelightbox-nav{background-color:#444;background-color:rgba( 0,0,0,.5 );border-radius:20px;position:fixed;z-index:10001;left:50%;bottom:3.75em;/* 60 */padding:0.313em;/* 5 */-webkit-transform:translateX( -50% );-ms-transform:translateX( -50% );transform:translateX( -50% )}
  #imagelightbox-nav button{width:1em;/* 20 */height:1em;/* 20 */background-color:transparent;border:1px solid #fff;border-radius:50%;display:inline-block;margin:0 0.313em;/* 5 */}
  #imagelightbox-nav button.active{background-color:#fff}
  /* ARROWS */
  .imagelightbox-arrow{width:3.75em;/* 60 */height:7.5em;/* 120 */background-color:#444;background-color:rgba( 0,0,0,.5 );vertical-align:middle;display:none;position:fixed;z-index:10001;top:50%;margin-top:-3.75em;/* 60 */}
  .imagelightbox-arrow:hover,.imagelightbox-arrow:focus{background-color:#666;background-color:rgba( 0,0,0,.75 )}
  .imagelightbox-arrow:active{background-color:#111}
  .imagelightbox-arrow-left{left:2.5em;/* 40 */}
  .imagelightbox-arrow-right{right:2.5em;/* 40 */}
  .imagelightbox-arrow:before{width:0;height:0;border:1em solid transparent;content:'';display:inline-block;margin-bottom:-0.125em;/* 2 */}
  .imagelightbox-arrow-left:before{border-left:none;border-right-color:#fff;margin-left:-0.313em;/* 5 */}
  .imagelightbox-arrow-right:before{border-right:none;border-left-color:#fff;margin-right:-0.313em;/* 5 */}
  #imagelightbox-loading,#imagelightbox-overlay,#imagelightbox-close,#imagelightbox-caption,#imagelightbox-nav,.imagelightbox-arrow{-webkit-animation:fade-in .25s linear;animation:fade-in .25s linear}
  @-webkit-keyframes fade-in{from{opacity:0}
  to{opacity:1}
  }
  @keyframes fade-in{from{opacity:0}
  to{opacity:1}
  }
  @media only screen and (max-width:41.250em) /* 660 */{#container{width:100%}
  #imagelightbox-close{top:1.25em;/* 20 */right:1.25em;/* 20 */}
  #imagelightbox-nav{bottom:1.25em;/* 20 */}
  .imagelightbox-arrow{width:2.5em;/* 40 */height:3.75em;/* 60 */margin-top:-2.75em;/* 30 */}
  .imagelightbox-arrow-left{left:1.25em;/* 20 */}
  .imagelightbox-arrow-right{right:1.25em;/* 20 */}
  }
  @media only screen and (max-width:20em) /* 320 */{.imagelightbox-arrow-left{left:0}
  .imagelightbox-arrow-right{right:0}
  }
  

  Javascript
  <script src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/huydc-090288.appspot.com/o/Responsive%20Image%20Lightbox%2Fimagelightbox.min%5B1%5D.js?alt=media&token=cd775a7f-771d-47a1-8a5e-98fa68977488"></script>
  <script>
  
    $( function()
    {
      var
        // ACTIVITY INDICATOR
  
        activityIndicatorOn = function()
        {
          $( '<div id="imagelightbox-loading"><div></div></div>' ).appendTo( 'body' );
        },
        activityIndicatorOff = function()
        {
          $( '#imagelightbox-loading' ).remove();
        },
  
  
        // OVERLAY
  
        overlayOn = function()
        {
          $( '<div id="imagelightbox-overlay"></div>' ).appendTo( 'body' );
        },
        overlayOff = function()
        {
          $( '#imagelightbox-overlay' ).remove();
        },
  
  
        // CLOSE BUTTON
  
        closeButtonOn = function( instance )
        {
          $( '<button type="button" id="imagelightbox-close" title="Close"></button>' ).appendTo( 'body' ).on( 'click touchend', function(){ $( this ).remove(); instance.quitImageLightbox(); return false; });
        },
        closeButtonOff = function()
        {
          $( '#imagelightbox-close' ).remove();
        },
  
  
        // CAPTION
  
        captionOn = function()
        {
          var description = $( 'a[href="' + $( '#imagelightbox' ).attr( 'src' ) + '"] img' ).attr( 'alt' );
          if( description.length > 0 )
            $( '<div id="imagelightbox-caption">' + description + '</div>' ).appendTo( 'body' );
        },
        captionOff = function()
        {
          $( '#imagelightbox-caption' ).remove();
        },
  
  
        // NAVIGATION
  
        navigationOn = function( instance, selector )
        {
          var images = $( selector );
          if( images.length )
          {
            var nav = $( '<div id="imagelightbox-nav"></div>' );
            for( var i = 0; i < images.length; i++ )
              nav.append( '<button type="button"></button>' );
  
            nav.appendTo( 'body' );
            nav.on( 'click touchend', function(){ return false; });
  
            var navItems = nav.find( 'button' );
            navItems.on( 'click touchend', function()
            {
              var $this = $( this );
              if( images.eq( $this.index() ).attr( 'href' ) != $( '#imagelightbox' ).attr( 'src' ) )
                instance.switchImageLightbox( $this.index() );
  
              navItems.removeClass( 'active' );
              navItems.eq( $this.index() ).addClass( 'active' );
  
              return false;
            })
            .on( 'touchend', function(){ return false; });
          }
        },
        navigationUpdate = function( selector )
        {
          var items = $( '#imagelightbox-nav button' );
          items.removeClass( 'active' );
          items.eq( $( selector ).filter( '[href="' + $( '#imagelightbox' ).attr( 'src' ) + '"]' ).index( selector ) ).addClass( 'active' );
        },
        navigationOff = function()
        {
          $( '#imagelightbox-nav' ).remove();
        },
  
  
        // ARROWS
  
        arrowsOn = function( instance, selector )
        {
          var $arrows = $( '<button type="button" class="imagelightbox-arrow imagelightbox-arrow-left"></button><button type="button" class="imagelightbox-arrow imagelightbox-arrow-right"></button>' );
  
          $arrows.appendTo( 'body' );
  
          $arrows.on( 'click touchend', function( e )
          {
            e.preventDefault();
  
            var $this  = $( this ),
              $target  = $( selector + '[href="' + $( '#imagelightbox' ).attr( 'src' ) + '"]' ),
              index  = $target.index( selector );
  
            if( $this.hasClass( 'imagelightbox-arrow-left' ) )
            {
              index = index - 1;
              if( !$( selector ).eq( index ).length )
                index = $( selector ).length;
            }
            else
            {
              index = index + 1;
              if( !$( selector ).eq( index ).length )
                index = 0;
            }
  
            instance.switchImageLightbox( index );
            return false;
          });
        },
        arrowsOff = function()
        {
          $( '.imagelightbox-arrow' ).remove();
        };
  
  
      //  WITH ACTIVITY INDICATION
  
      $( 'a[data-imagelightbox="a"]' ).imageLightbox(
      {
        onLoadStart:  function() { activityIndicatorOn(); },
        onLoadEnd:    function() { activityIndicatorOff(); },
        onEnd:       function() { activityIndicatorOff(); }
      });
  
  
      //  WITH OVERLAY & ACTIVITY INDICATION
  
      $( 'a[data-imagelightbox="b"]' ).imageLightbox(
      {
        onStart:   function() { overlayOn(); },
        onEnd:     function() { overlayOff(); activityIndicatorOff(); },
        onLoadStart: function() { activityIndicatorOn(); },
        onLoadEnd:   function() { activityIndicatorOff(); }
      });
  
  
      //  WITH "CLOSE" BUTTON & ACTIVITY INDICATION
  
      var instanceC = $( 'a[data-imagelightbox="c"]' ).imageLightbox(
        {
          quitOnDocClick:  false,
          onStart:    function() { closeButtonOn( instanceC ); },
          onEnd:      function() { closeButtonOff(); activityIndicatorOff(); },
          onLoadStart:   function() { activityIndicatorOn(); },
          onLoadEnd:     function() { activityIndicatorOff(); }
        });
  
  
      //  WITH CAPTION & ACTIVITY INDICATION
  
      $( 'a[data-imagelightbox="d"]' ).imageLightbox(
      {
        onLoadStart: function() { captionOff(); activityIndicatorOn(); },
        onLoadEnd:   function() { captionOn(); activityIndicatorOff(); },
        onEnd:     function() { captionOff(); activityIndicatorOff(); }
      });
  
  
      //  WITH ARROWS & ACTIVITY INDICATION
  
      var selectorG = 'a[data-imagelightbox="g"]';
      var instanceG = $( selectorG ).imageLightbox(
        {
          onStart:    function(){ arrowsOn( instanceG, selectorG ); },
          onEnd:      function(){ arrowsOff(); activityIndicatorOff(); },
          onLoadStart:   function(){ activityIndicatorOn(); },
          onLoadEnd:     function(){ $( '.imagelightbox-arrow' ).css( 'display', 'block' ); activityIndicatorOff(); }
        });
  
  
      //  WITH NAVIGATION & ACTIVITY INDICATION
  
      var selectorE = 'a[data-imagelightbox="e"]';
      var instanceE = $( selectorE ).imageLightbox(
        {
          onStart:   function() { navigationOn( instanceE, selectorE ); },
          onEnd:     function() { navigationOff(); activityIndicatorOff(); },
          onLoadStart: function() { activityIndicatorOn(); },
          onLoadEnd:   function() { navigationUpdate( selectorE ); activityIndicatorOff(); }
        });
  
  
      //  ALL COMBINED
  
      var selectorF = 'a[data-imagelightbox="f"]';
      var instanceF = $( selectorF ).imageLightbox(
        {
          onStart:    function() { overlayOn(); closeButtonOn( instanceF ); arrowsOn( instanceF, selectorF ); },
          onEnd:      function() { overlayOff(); captionOff(); closeButtonOff(); arrowsOff(); activityIndicatorOff(); },
          onLoadStart:   function() { captionOff(); activityIndicatorOn(); },
          onLoadEnd:     function() { captionOn(); activityIndicatorOff(); $( '.imagelightbox-arrow' ).css( 'display', 'block' ); }
        });
  
  
      //  DYNAMICALLY ADDED ITEMS
  
      var instanceH = $( 'a[data-imagelightbox="h"]' ).imageLightbox(
        {
          quitOnDocClick:  false,
          onStart:    function() { closeButtonOn( instanceH ); },
          onEnd:      function() { closeButtonOff(); activityIndicatorOff(); },
          onLoadStart:   function() { activityIndicatorOn(); },
          onLoadEnd:     function() { activityIndicatorOff(); }
        });
  
      $( '.js--add-dynamic ' ).on( 'click', function( e )
      {
        e.preventDefault();
        var items = $( '.js--dynamic-items' );
        instanceH.addToImageLightbox( items.find( 'a' ) );
        $( '.js--dynamic-place' ).append( items.find( 'li' ).detach() );
        $( this ).remove();
        items.remove();
      });
  
    });
  
  </script>
  

  HTML
  Để lightbox hoạt động theo các demo bên dưới bạn phải post ảnh theo cấu trúc và thay phần đánh dấu đỏ bằng các chữ cái tương ứng với kiểu đó, ví dụ code dưới đây là kiểu lightbox a là kiểu thông thường
  <a href="link ảnh gốc" data-imagelightbox="a"><img alt="IMG1" src="link ảnh thumbnail"></a>
    Demo

  a.Kiểu thông thường
  IMG1IMG2IMG3IMG4IMG5

  b.Lightbox với lớp phủ mờ

  IMG1IMG2IMG3IMG4IMG5


  c.Lightbox với nút đóng
  IMG1IMG2IMG3IMG4IMG5


  d.Lightbox với chú thích(Chú thích lấy theo thẻ Alt)
  IMG1IMG2IMG3IMG4IMG5


  g.Lightbox với mũi tên điều hướng
  IMG1IMG2IMG3IMG4IMG5


  e.Lightbox với nút chọn ảnh
  IMG1IMG2IMG3IMG4IMG5


  f.Kiểu tổng hợp
  IMG1IMG2IMG3IMG4IMG5
  Một tiện ích khá thú vị phải không bạn? Đừng quên để lại nhận xét và chia sẻ với bạn bè của mình nha, cảm ơn đã quan tâm đến bài viết!

  Bạn đang xem bài viết "Image Lightbox có responsive và hoạt động thân thiện trên smart phone" tại chuyên mục: CSS , HTML , Javascript

   Chèn hình ảnh: Chỉ cần dán link hình ảnh - Upload ảnh

   Chèn code: [pre]Code đã mã hóa [/pre]

   Chèn emoji: Nhấn tổ hợp phím “Windows + . (dấu chấm)”

   Chèn link: Click để chèn link