Hướng dẫn thêm công cụ tạo bảng bằng HTML

15.1.24 | 0 nhận xét | lượt xem
Nội Dung Chính [Ẩn] [Hiển thị]
  Đây là công cụ đơn giản để tạo bảng bằng HTML với các tính năng cơ bản như
  1. Tạo Bảng Tùy Chỉnh: Bạn có thể nhập số dòng và số cột mà bạn muốn cho bảng của mình. Công cụ sẽ tự động tạo ra một bảng trống theo yêu cầu của bạn.
  2. Các ô trong bảng được tạo ra có thể chỉnh sửa ngay trên trình duyệt của bạn. Bạn có thể nhập dữ liệu, văn bản, hoặc bất kỳ nội dung nào bạn muốn.
  3. Sau khi bạn đã tạo xong bảng và điền nội dung, công cụ sẽ cho bạn xuất mã HTML của bảng đó. Bạn có thể sao chép mã HTML này và dán trực tiếp vào blog/website.

  Hướng dẫn

  HTML

  <div class="input-form">
    <label for="num-rows">Số dòng:</label>
    <input type="number" id="num-rows">
    <label for="num-cols">Số cột:</label>
    <input type="number" id="num-cols"><br>
  
  </div>
  <button class='button' onclick="generateTable()">Tạo bảng</button>
  <button class='button' onclick="resetTable()">Reset</button>
  <div id="tables"></div>
  
  <div class="code-container">
    <pre id="code-container"></pre>
  </div>

  Javascript

    function formatHTML(html) {
      const tab = "  ";
      let result = "";
      let indentLevel = 0;
  
      html.split(/>\s*</).forEach(function(element) {
        if (element.match(/^\/\w/)) {
          indentLevel--;
        }
  
        result += `${" ".repeat(indentLevel * 4)}<${element}>\n`;
  
        if (element.match(/^<?\w[^>]*[^/]$/)) {
          indentLevel++;
        }
      });
  
      return result.trim();
    }
  
    function generateTable() {
      const numRows = parseInt(document.getElementById("num-rows").value);
      const numCols = parseInt(document.getElementById("num-cols").value);
      const tablesContainer = document.getElementById("tables");
      const codeContainer = document.getElementById("code-container");
      const preElement = document.querySelector("pre");
  
      const table = document.createElement("table");
      const tbody = document.createElement("tbody");
  
      for (let i = 1; i <= numRows; i++) {
        const row = document.createElement("tr");
        for (let j = 1; j <= numCols; j++) {
          const cell = document.createElement("td");
          cell.contentEditable = true;
          row.appendChild(cell);
        }
        tbody.appendChild(row);
      }
  
      table.appendChild(tbody);
      tablesContainer.innerHTML = "";
      tablesContainer.appendChild(table);
  
      const exportButton = document.createElement("button");
      exportButton.classList.add("button");
      exportButton.textContent = "Xuất mã HTML";
      exportButton.classList.add("button");
      exportButton.addEventListener("click", () => {
        const editableCells = table.querySelectorAll('[contenteditable="true"]');
        editableCells.forEach((cell) => {
          cell.removeAttribute("contenteditable");
        });
  
        const tableHtml = table.outerHTML;
        const cleanedHtml = tableHtml.replace(/^<|>$/g, '').trim();
        const formattedHtml = formatHTML(cleanedHtml);
  
        preElement.textContent = formattedHtml;
        preElement.style.display = "block";
        exportButton.style.display = "none";
      });
  
      tablesContainer.appendChild(exportButton);
    }
  
    function resetTable() {
      const tablesContainer = document.getElementById("tables");
      const codeContainer = document.getElementById("code-container");
      const numRowsInput = document.getElementById("num-rows");
      const numColsInput = document.getElementById("num-cols");
  
      const table = tablesContainer.querySelector("table");
      if (table) {
        table.remove();
      }
  
      codeContainer.textContent = "";
      numRowsInput.value = "";
      numColsInput.value = "";
    }

  Style

    pre {
      display: none;
    }
  
    .input-form {
      margin-bottom: 20px;
    }
  
    label {
      font-weight: bold;
      margin-right: 10px;
    }
  
    input[type="number"] {
      width: 50px;
      padding: 5px;
      border: 1px solid #ccc;
      border-radius: 3px;
      margin-right: 20px;
    }
  
    table {
      width: 100%;
      border-collapse: collapse;
      margin: 20px 0;
    }
  
    table,
    th,
    td {
      border: 1px solid #ccc;
      padding: 10px;
      text-align: center;
    }
  
    th {
      background-color: #007bff;
      color: #fff;
    }
  
    td {
      background-color: #f9f9f9;
      min-width: 20px;
    }
  
    }
  
    .code-container {
      margin-top: 20px;
      padding: 20px;
      border: 1px solid #ccc;
      background-color: #f9f9f9;
      text-align: left;
      white-space: pre-wrap;
    }
  Bạn đang xem bài viết "Hướng dẫn thêm công cụ tạo bảng bằng HTML " tại chuyên mục: CSS , HTML , Javascript , Yêu Cầu

   Chèn hình ảnh: Chỉ cần dán link hình ảnh - Upload ảnh

   Chèn code: [pre]Code đã mã hóa [/pre]

   Chèn emoji: Nhấn tổ hợp phím “Windows + . (dấu chấm)”

   Chèn link: Click để chèn link