CSS: Thuộc Tính Z-index

6.5.19 | 0 nhận xét | lượt xem
Nội Dung Chính [Ẩn] [Hiển thị]

  Thuộc tính z-index

  Thuộc tính z-index thiết lập thứ tự xếp chồng nhau của một thành phần vị trí.
  Thứ tự chồng nhau được sắp xếp dựa theo giá trị số, thành phần HTML nào có chỉ số z-index cao hơn sẽ nằm trên, ngược lại sẽ nằm dưới, giá trị mặc định là 0.

  Có thể sử dụng số âm.
  Giá trị tốt nhất là không sử dụng đơn vị.
  Chú ý: z-index chỉ làm việc cùng với thuộc tính position.

  Thuộc tính z-index


  Cấu trúc

  tag {
    z-index: giá trị;
  }
  Với giá trị sau:
  Thuộc tính giá trị Ví dụ Mô tả
  z-index auto z-index: auto; Tự động sắp xếp thứ tự chồng nhau cho thành phần, đây là dạng mặc định.
  Giá trị z-index: 10; Sắp xếp thứ tự chồng nhau cho thành phần theo giá trị.
  inherit z-index: inherit; Xác định thừa hưởng thuộc tính từ thành phần cha (thành phần bao ngoài).

  Ví dụ

  <div>
  <p class="element01">Thành phần 01</p>
  <p class="element02">Thành phần 02</p>
  </div>
  CSS ban đầu
  div {
    position: relative;
  }
  
  p.element01 {
    background: red;
    height: 50px;
    left: 0px;
    position: absolute;
    top: 0px;
    width: 200px;
  }
  
  p.element02 {
    background: blue;
    height: 50px;
    left: 30px;
    position: absolute;
    top: 30px;
    width: 200px;
  }
  
  Hiển thị khi chưa có thuộc tính z-index
  Thành phần 01
  Thành phần 02
  Thêm thuộc tính z-index vào CSS
  div {
    position: relative;
  }
  
  p.element01 {
    background: red;
    height: 50px;
    left: 0px;
    position: absolute;
    top: 0px;
    width: 200px;
    z-index: 1;
  }
  
  p.element02 {
    background: blue;
    height: 50px;
    left: 30px;
    position: absolute;
    top: 30px;
    width: 200px;
  }
  
  Hiển thị khi có z-index
  Thành phần 01
  Thành phần 02

  Ví dụ thực tế


  CSS Property:
  z-index:

  Result:
  myBox
  z-index 0
  z-index 1
  z-index 2
  z-index 3
  CSS Code:
  div#myBox
  {
  position:absolute;
  background-color:red;
  z-index:auto;
  }
  Bạn đang xem bài viết "CSS: Thuộc Tính Z-index" tại chuyên mục: CSS

   Chèn hình ảnh: Chỉ cần dán link hình ảnh - Upload ảnh

   Chèn code: [pre]Code đã mã hóa [/pre]

   Chèn emoji: Nhấn tổ hợp phím “Windows + . (dấu chấm)”

   Chèn link: Click để chèn link